ТОТЕМА Инженеринг участва в инвестиционен проект (2004 ÷ 2008 г.) за реконструкция на котлите на ТЕЦ „Ас Понтес“ – Испания за преминаване на нова горивна база, като подизпълнител на Foster Wheeler.

          В централата са инсталирани четири блока с единична мощност 350 MW (фиг. 1.6.1). Котлите са с кулова компановка, сухо шлакоотделяне и с догаряща скара; съоръжени са с по 6 броя прахоприготвящи системи с вентилаторни мелници с газово подсушаване и ъглово-тангенциално изгаряне.

 ТЕЦ „Ас Понтес“, Испания

          Котлите и спомагателните съоръжения са проектирани за местни лигнити (LHV ~1700 kcal/kg), като през 1994 ÷ 1997 г. са реконструирани за изгаряне на смес от лигнити и суббитуминозни въглища (LHV ~2500 kcal/kg). За тази реконструкция ТОТЕМА Инженеринг проектира изцяло нови прахови горивни уредби (виж фиг. 1.3.4) и модификация на мелниците.

          От 2004 г. в ТЕЦ „Ас Понтес“ се провежда реконструкция за адаптиране на съоръженията към нова горивна база – смес от високореакционни, висококачествени суббитуминозни въглища от Индонезия, с характеристики на работна маса: влага – 26,3 %, пепел – 2,8 %, сяра – 0,14 %, долна калоричност – 4700 kcal/kg. Качествата на горивната база позволяват да се запази технологията на смилане и изгаряне, която се прилага в централата; има обаче и някои характерни особености и изисквания, поради което се налага ново оразмеряване и изменение на конструкцията на голяма част от съоръженията. Реконструкцията включва: премахване на догарящата скара, монтиране на нови сепараторни мелници, изграждане на прахови горивни уредби за ниски емисии на NОx. За този проект ТОТЕМА Инженеринг конструира мелниците, праховите горивни уредби, измененията на шлаковия бункер и извършва пускане и настройка на тези съоръжения. За редуциране на NОx са предвидени степенно подаване на въздуха и въздух за догаряне над горелките, осигуряване на подстехиометрично изгаряне в основната зона, работа на пещта с малък коефициент на излишък на въздуха.

Производство на работно колело на вентилаторна мелница 200.50 на блок 

350 MW за ТЕЦ „Ас Понтес“, Испания 2004г. 

 

Горивна уредба за суббитуминозни въглища на блок 350 MW на ТЕЦ „Ас Понтес“, Испания 2005г. 

Работното колело на новите мелници е оразмерено за по-малка производителност и има подобрени якостни характеристики; направена е пълна сменяема защита против абразивно износване на основните му елементи. За регулиране на температурата след мелниците остават решенията със студени рециркулиращи газове и изменение на оборотите на работното колело. Сепараторът на мелницата е полупроходен – изпитана конструкция на ТОТЕМА Инженеринг, с малко аеродина­мично съпротивление.

Компенсатор на прахопровод за горивна уредба на ТЕЦ „Ас Понтес“, Испания 2004г. 

Шлакоотделящ бункер на блок 350 MWна ТЕЦ „Ас Понтес“, Испания 2004г. 

Шлакоотделянето на котела се запазва – сухо, с шлакова вана и с верижен транспортьор за отвеждане на шлака. След демонтиране на догарящата скара долната част на пещта се оформя като бункер, който свързва пещта с шлаковата вана, като отвежда шлака чрез водни дюзи (фиг1.6.5).

В централата са пуснати в работа 2 блока, в пусков период е третият. Резултатите от гаранционните изпитания на блок № 3 (май 2007) показват, че са постигнати всички гаранционни показатели на котела за 100 и за 65 % товари, както и по-висок к.п.д. на котела, по-добър к.п.д. на пещта и по-ниски емисии на NОx от гаранционните.

- Enovathemes