За нас
Кои сме ние?

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е високо квалифицирана инженерингова фирма с дългогодишен опит и традиции, специализирана в следните области:

 • ИНЖЕНЕРЕН АНАЛИЗ И КОНСУЛТАТСКА ДЕЙНОСТ
 • УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
 • СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ
 • ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ:
 • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Totema

Историята на динамичното и прогресивно мислене

2008. Проектиране

Работно проектиране на въздуховоди и газоходи за ТЕЦ Belchatow в Полша

2009. Предмонтаж

ТОТЕМА Инженеринг сключва договор с Hitachi Power Europe за изготвяне на детайлен инженеринг, производство, доставка на транспортните единици на територията на ТЕЦ-а в Германия

2010. Здраве и безопасност при работа

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД внедри система за управление на здраве и безопасност при работа

2011. Изграждане на горивна уредба

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД е цялостен изпълнител на инвестиционния проект за изграждане на горивна уредба

2012. Проектиране и монтаж

Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експоатация на инсталация за обработка на насипни материали Big Bag, обект КЦМ АД

 

2013. Проект за реконструкция и модернизация

Проект за реконструкция и модернизация на прахоприготвящите системи и горивните уредби на парни котли CAE1, CAE2, CAE3 в ТЕЦ Тимишоара Юг, Румъния

ДЕЙНОСТИ
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ

Вятърни модули

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД организира ветроенергиен мониторинг, включително изграждане на ветроизмервателни кули, оценка на ветроенергийния…

Оценка, разработване и експлоатация на хелиоенергийни ресурси

Мониторинг на ВЕР хелиоенергийни ресурси Оценка на хелиопотенциала Подготовка на проекти

Сероочистващи инсталации (СОИ)

В ТЕЦ „Марица-изток 3″ са изградени две сероочистващи инсталации – за блокове № 1 и 2 и за блокове №3 и 4

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В КОТЕЛНАТА ТЕХНИКА

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В КОТЕЛНАТА ТЕХНИКА

Абразивно износване

Абразивното износване на нагревните повърхности се проявява при економайзери и въздухоподгреватели.

Нискотемпературна корозия и замърсяване

Специалистите на фирмата имат опит при решаване на проблемите на корозия и замър­сяване на нискотемпературни нагревни повърхности и в частност на въздухопод­греватели и предлага комплекс от технологични,…

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Физическо моделиране

ТОТЕМА Инженеринг провежда моделни изследвания за решаване на специфични технически проблеми на обекти, на които натурните изследвания са практически невъзможни или струват твърде скъпо.

Математическо моделиране

По поръчка и по задание на ТОТЕМА Инженеринг, от Техническия универсисет в Сантяго де Компостела – Испания, беше направено компютърно триизмерно моделиране (3D) на пещта на блок 227 MW в ТЕЦ…

Аеродинамични изследвания

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

ТЕЦ ``Девен`` - гаранционен и извънгаранционен сервиз

ТЕЦ „Девен“ – гаранционен и извънгаранционен сервиз на паромазутни горивни уредби на парогенератори 1, 2 и 5.

ТЕЦ ``Марица изток 3`` - гаранционен и извънгаранционен сервиз на паро-мазутни горивни уредби

ТЕЦ „Марица изток 3“ – гаранционен и извънгаранционен сервиз на паро-мазутни горивни уредби на Блокове от 1 до 4.

ТЕЦ ``Ас Понтес``, Испания - инсталация

СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛСТВО

Строителство на офис сгради - гр. София

ТОТЕМА Инженеринг ЕАД притежава опит и традиции в строежа на административни и офис сгради.

Изграждане на гипсово стопанство в ТЕЦ ``Марица изток 3``

ТОТЕМА Инженеринг участва в инвестиционния проект за рехабилитация на ТЕЦ „Марица-изток 3″.

Изграждане на производствено хале - Liebherr

ТОТЕМА Инженеринг изпълни строително-монтажни работи по изграждане на второ производствено хале на LIEBHERR

Виж повече

За нас

    ТОТЕМА Инженеринг е високо квалифицирана инженерингова фирма с дългогодишен опит и традиции, работеща основно в сферата на енергетиката и специализирана в следните области:

 • Проучване, идейно и работно проектиране, консултантска дейност
 • Разработване на оборудване и съоръжения за енергетиката
 • Разрешаване на спесифични проблеми в ТЕЦ
 • Екологични дейности и проекти
 • Производство на технологично оборудване и ретални конструкции.
 • Строително – монтажни работи
 • Гражданско строителство
 • Участие в инвестициионни проекти
 • Сервизни дейности и обслужване

 

ТОТЕМА Инженеринг е създадена през 1992 г. и е една от първите частни фирми за инженерингова дейност в енергетиката. Проектантите и инженерите на фирмата създават оригинални технологии и конструктивни разработки в областта на раздробяването, смилането и изгарянето на лигнитни и кафяви въглища, шлакоотделянето, редукцията на сярните и азотните емисии и др., внедрени в топлоцентрали у нас и в чужбина. Компанията прилага своя технология за организация на горивния процес при изгаряне на високо реакционни лигнитни и кафяви въглища в ъглово-тангенциални пещи.  ТОТЕМА Инженеринг постоянно разширява своята дейност и участвува в големи инвестиционни проекти в енергетиката, в партньорство с утвърдени чуждестранни фирми.
В реализацията на дейността си фирмата използва най-съвременни технически средства, конструкции и машиностроителни технологии.ТОТЕМА Инженеринг е сигурен партньор в енергетиката.Фирмата е специализирана в следните области:

 

 

II. УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

1. ТОТЕМА Инженеринг участва в инвестиционния проект за рехабилитация на ТЕЦ “Марица-изток 3” като подизпълнител на Консорциума DSD/RWE. За този обект ТОТЕМА Инженеринг проектира по своя технология и доставя горивните уредби за въглища, доставя пусковите мазутни горивни уредби, проектира модернизацията на мелничните системи. За същата централа фирмата извършва работно проектиране на голяма част от съоръженията на сероочистващите инсталации.

2. От 2003 г. ТОТЕМА Инженеринг участвува в инвестиционен проект за реконструкция на котлите на ТЕЦ “Аs Pontes” – Испания за преминаване на нова горивна база. Фирмата е подизпълнител на Foster Wheeler. За този обект фирмата проектира по своя технология горивните уредби за въглища, проектира сепараторни вентилаторни мелници за реконструкцията на паропрегревателите.

III. УЧАСТИЕ В ЕКОЛОГИЧНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ТОТЕМА Инженеринг участва като подизпълнител на RWE – Industrie-Anlagen в инвестиционен проект за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 210 MW в ТЕЦ “Марица-изток 2”, като разработи:

 • работната документация на машинната част на инсталацията на базата на идейно-техническите решения на главния изпълнител;
 • технологията, работната документация и автоматизацията на инсталацията за безпрашно разтоварване и подаване на варовика.

IV. РЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ И КОНСТРУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ В ТЕЦ

 

          ТОТЕМА Инженеринг е разработила ефективни технологии за разрешаване на следните проблеми – абразивно износване на нагревни повърхности; нискотемпературна корозия и замърсяване. Създадени са конcтруктивни решения за подобряване на плътността на прахоприготвящи системи (ППС) и множество приложни изследвания.

V. МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

 

          ТОТЕМА Инженеринг разполага със специализирана монтажна група, която извършва монтажни и довършителни дейности по рехабилитацията на ТЕЦ „Марица Изток III” като:

 • ошиповка на изолация на екраните на горивни уредби на блок 1 на обекта;
 • довършителна монтажна дейност по новата мазутна горивна уредба, прахова горивна уредба и празхоприготвяща система на блок 2 и други.

 

VII. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

          ТОТЕМА Инженеринг осъществява консултантска дейност чрез проучвания, анализи и прогнози за решаване на различни проблеми на енергетиката като:

 • Развитие и преструктуриране на енергийния сектор на България в хоризонт до 2010 г.
 • Развитие на мини “Марица-изток”, заедно с основните конcуматори на източномаришките въглища.
 • Избор на технологията за изгаряне, единичната мощност на агрегатите и оптималната мощност на ТЕЦ “Марица-изток 1”
 • Препоръки за избор на подходяща степен и технология за хомогенизиране и предварително раздробяване на въглищата за ТЕЦ “Марица-изток 1”.
 • Препоръки относно влиянието на специфичните особености на горивната база върху избора на технологичните решения и съоръженията в ТЕЦ “Марица-изток 1”.
 • Експертна оценка на необходимостта от доизграждане на АЕЦ “Белене”.
 • Експертна оценка на топлоснабдяването в бита и промишлеността, съпроводена с атрактивни алтернативни решения на проблемите на централизираното топлоснабдяване, битовата газификация, снабдяването на населението с твърди горива и т.н.
 • Проучване дефицита на електроенергия в Югоизточна Европа за хоризонт до 2010 г.
 • Препоръки за повишаване на енергийната ефективност във въгледобива, електроенергетиката и топлоснабдяването, като част от Националната програма за енергийна ефективност.