Дейности

НачалоДейности

Дейности

За осъществяване на политиката си по отношение на качеството, ръководството ще провежда активна и целенасочена работа в следните направления:
• Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на фирмата и поставяне на качеството в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове;
• Поддържането на висока технологична въоръженост и прилагането на водещи технологични средства в дейността си;
• Формиране на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки член на дружеството, което да го мотивира за постигане на лично и колективно качество при изпълнението на поетите задачи;
• Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд;
• Определяне правата, задълженията и взаимодействията на всяко звено и всеки член от колектива за осъществяване дейността на фирмата;
• Разширяване дейността на фирмата чрез:
– включване на нови дейности;
– усвояване на нови производства;
– поддържане функцията на единствени оторизирани дистрибутори на три големи международни фирми;
– съчетаване на дистрибуторската със сервизна дейност поне на две големи международни фирми;
– актуализиране на поддържаната в интернет страница с отразяване и на дейността по Системата за управление на качеството и околната среда.
• Участие в национални и международни форуми с тематична насоченост по управление на Системата по качеството.
• Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения и сътрудничество с всички наши клиенти и доставчици;
• Осигуряване и демонстриране пред нашите клиенти, доставчици и самите нас на постоянно подобряване на качеството;
• Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаването на качеството и системен контрол за изпълнението на поставените задачи. Търсене на персонална отговорност.

ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ R

Where other see a problem, we see a challenge. The best way to predict the future, is to create it.

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗГЛЕДАЙ

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В КОТЕЛНАТА ТЕХНИКА

РАЗГЛЕДАЙ

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

РАЗГЛЕДАЙ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

РАЗГЛЕДАЙ

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗГЛЕДАЙ

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ДЕЙНОСТИ

РАЗГЛЕДАЙ

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

РАЗГЛЕДАЙ

СТРОИТЕЛСТВО

РАЗГЛЕДАЙ

МОНТАЖНА ДЕЙНОСТИ

РАЗГЛЕДАЙ

ИЗПИТАНИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗГЛЕДАЙ